×

اطلاعیه ها

مشخصات خود را فراموش کردید؟

ایجاد حساب کاربری

بوتیل استات

مایعی خنثی است

بی رنگ و با بویی مشخص می باشد

سرعت مناسب تبخیر و مقاومت به تیرگی که در لاکهای خشک شونده نشان می دهد

بالا